Υποβολή Αιτήσεων για Μικρούς Αιολικούς Σταθμούς

Ανακοινώθηκε από τον Διαχειριστή του δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) η εφαρμογή του Ν.4203/2013 (ΦΕΚ 235Α/01.11.2013) για την νέα επενδυτική ευκαιρία στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και συγκεκριμένα για την ανάπτυξη μικρών αιολικών σταθμών στην Κρήτη και τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά ισχύος έως 50KW. Οι επενδύσεις κρίνονται ιδαιτέρως ελκυστικές και με υψηλές αποδόσεις.

Με την πολύχρονη εμπειρία μας αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σύνολο της αδειοδοτικής διαδικασίας, την εκπόνηση και υποβολή φακέλου χρηματοδότησης μέσω του επενδυτικού νόμου, την μελέτη και κατασκευή του αιολικού σταθμού και τέλος την συντήρησή του.

Τι είναι οι μικρές ανεμογεννήτριες

Οι μικρές ανεμογεννήτριες είναι ένα σύστημα ΑΠΕ που εκμεταλλεύεται την ενέργεια του ανέμου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Το μέγεθος μια μικρής ανεμογεννήτριας κυμαίνεται από συστήματα διαμέτρου μικρότερης του ενός μέτρου και ισχύος μικρότερης του ενός kW, μέχρι συστήματα διαμέτρου 20 μέτρων και ισχύος 50ΚW.

Μια ανεμογεννήτρια των 50ΚW μπορεί να παράγει έως 250 MWh ετησίως, ποσό ενέργειας ικανό να καλύψει την ενέργεια που καταναλώνουν περισσότερα από 60 νοικοκυριά.

Τι αναλαμβάνουμε

Η Plasis Ενεργειακή αναλαμβάνει την εκπόνηση τεχνικοοικονομικής και περιβαλλοντικής μελέτης, όπως επίσης και τη διεκπεραίωση των αδειοδοτικών διαδικασιών για την πραγματοποίηση της εγκατάστασης μικρών ανεμογεννητριών.

Το εξειδικευμένο προσωπικό της Plasis Ενεργειακή αναλαμβάνει επίσης την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού.

Παράλληλα, γίνεται χρήση συστήματος τηλεπαρακολούθησης για την εξασφάλιση της υψηλής απόδοσης του μικρού αιολικού συστήματος και της επένδυσης των πελατών μας.

Νομοθετικό πλαίσιο και αιτήσεις

Στον νέο νόμο για τις ΑΠΕ (Ν.3851/2010) που βρίσκεται σε ισχύ από τον Ιούνιο του 2010, γίνεται για πρώτη φορά ειδική μνεία για την κατηγορία των μικρών ανεμογεννητριών.

Σύμφωνα με τον νόμο, για τις ανεμογεννήτριες ισχύος μέχρι 50ΚW προβλέπεται ειδική επιδοτούμενη τιμή πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και μια απλουστευμένη και εξορθολογισμένη αδειοδοτική διαδικασία.

Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, όσοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε μικρά αιολικά έως 50ΚW πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δικτύου (Δ.Δ.Δ., Πατησίων 27, 10432, Αθήνα, 8ος όροφος) μαζί με τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Τοπογραφικό - διάγραμμα κάλυψης σε ΕΓΣΑ 87 και χάρτες ΓΥΣ 1:5000 & 1:50000  της θέσης εγκατάστασης του σταθμού
  2. Τίτλος κυριότητας ή νόμιμης κατοχής του χώρου εγκατάστασης
  3. Τεχνικά χαρακτηριστικά και πιστοποιήσεις του εξοπλισμού
  4. Στοιχεία Μ/Σ ανύψωσης (για σύνδεση στη ΜΤ)
  5. Μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο σύνδεσης του σταθμού (Θα παρουσιάζεται λεπτομερώς ο σημαντικός εξοπλισμός της εγκατάστασης, οι μονάδες παραγωγής με διακριτή αρίθμηση, οι Μ/Σ ανύψωσης τάσης, οι διατάξεις αντιστάθμισης και τα μέσα απόζευξης και προστασίας)
  6. Τεχνική περιγραφή εγκαταστασης
  7. Υπεύθυνη Δήλωση

Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω ενημέρωση και για δήλωση ενδιαφέροντος.