Η υπηρεσία e-plasis προσφέρει ένα ηλεκτρονικό πακέτο ολοκληρωμένων υπηρεσιών μηχανικού. Πιο συγκεκριμένα, on-line αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές και περιβαλλοντικές μελέτες, on-line δημιουργία φωτορεαλιστικών απεικονίσεων, on-line εκτιμήσεις ακινήτων, on-line εκτιμήσεις εργασιών μηχανικού και on-line εκτιμήσεις κόστους / προϋπολογισμού οικοδομικών εργασιών και προσμετρήσεων. Μέσω της υπηρεσίας μπορεί να εκπονηθεί οποιαδήποτε μελέτη, αφού βέβαια δωθούν τα απαραίτητα στοιχεία (up-load) ώστε να καθιστάται ικανή η εκπόνηση της μελέτης. Για παράδειγμα μπορεί να αποσταλεί η αρχιτεκτονική μελέτη και να ζητηθεί η ηλεκτρομηχανική, η στατική ή ακόμα και η φωτορεαλιστική απεικόνιση του κτιρίου. Βασικά όλες οι υπηρεσίες είναι αλληλένδετες μεταξύ τους και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει μία ή πολλές υπηρεσίες μέσα από το site, όπως επίσης και για μια ολοκληρωμένη μελέτη η οποία θα εμπλέκει όλες τις υπηρεσίες μαζί. Αναλόγως, μέσα από την κατάλληλα διαμορφωμένη φόρμα μπορεί να παρέχει στην επιχείρηση τις απαραίτητες λεπτομέρειες/ στοιχεία και να χρησιμοποιεί την υπηρεσία για οποιαδήποτε μελετητική ή κατασκευαστική χρήση. Για παράδειγμα μπορεί να δηλώσει τα στοιχεία κάποιου ακινήτου και σε συνδυασμό με την παροχή κάποιων φωτογραφιών (up-load στο site) και των περαιτέρω στοιχείων (τοποθεσία, όρους δόμησης της περιοχής, χρονολογία κατασκευής, υλικά κατασκευής κτλ) μπορεί να λάβει την οικονομική εκτίμηση του ακινήτου αυτού. Παρακάτω μπορείτε να δείτε συνοπτικά τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία μας :

  • Ηλεκτρονική Υπηρεσία Εκπόνησης Μελέτης
  • Ηλεκτρονική Υπηρεσία Εκτιμήσεων
  • Ηλεκτρονική Υπηρεσία Φωτορεαλισμόυ
  • Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πώλησης Ακινήτων
  • Ηλεκτρονική Υπηρεσία Προμετρήσεων
  • Ηλεκτρονική Υπηρεσία Επιμετρήσεων

Υπολογίστε την απόδοση του πάρκου σας με το PVGIS