Τι είναι το Net Metering;

Το νέο θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της αυτοπαραγωγής μέσω Φωτοβολταϊκών συστημάτων με σκοπό τον συμψηφισμό ηλεκτρικής ενέργειας (Νet Μetering) οριστικοποιήθηκε με την υπουργική απόφαση ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 24461 (ΦΕΚ Β’ 3583/ 31.12.2014).

Κάθε καταναλωτής (οικιακός, εμπορικός ή βιομηχανικός) μπορεί πλέον να καλύπτει μέρος ή ακόμα και το σύνολο των αναγκών του σε ηλεκτρική ενέργεια έτσι ώστε, ανάλογα με την ονομαστική ισχύ του φ/β συστήματος, να μειώνoνται σημαντικά ή και να μηδενίζονται οι χρεώσεις προμήθειας ρεύματος, οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις καθώς και οι συμπληρωματικές χρεώσεις στον εκκαθαριστικό λογαριασμό που λαμβάνει ο καταναλωτής από τον προμηθευτή του.

plasis net metering

Μέσω του Net Metering, δίνεται η δυνατότητα στους αυτοπαραγωγούς να χρησιμοποιούν το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας σαν «μπαταρία». Η κτιριακή εγκατάσταση παραμένει σε σύνδεση με το δίκτυο ώστε να είναι εφικτή η απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο (εισερχόμενη ενέργεια) κατά τις περιόδους που η παραγόμενη ισχύς δεν μπορεί να καλύψει την καταναλισκόμενη. Αντίστοιχα, όταν το φ/β σύστημα παράγει περισσότερη ενέργεια από αυτή που χρειάζεται ο αυτοπαραγωγός, η περίσσεια μεταφέρεται στο δίκτυο (εξερχόμενη ενέργεια).

Το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι με την εγκατάσταση κατάλληλου φ/β συστήματος ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται από μελλοντικές αυξήσεις στο ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας, και μάλιστα όσο μεγαλύτερες είναι οι αυξήσεις αυτές τόσο μειώνεται ο χρόνος απόσβεσης του κόστους εγκατάστασης του φ/β συστήματος.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για τις δυνατότητες που προσφέρει το net metering και για προσδιορισμό του φ/β συστήματος προς εγκατάσταση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας. 

Χαρακτηριστικά του προγράμματος Net Metering

- Ο ενεργειακός συμψηφισμός (μεταξύ της παραγόμενης από το φ/β σύστημα και της καταλισκόμενης από την εγκατάσταση ενέργειας) διενεργείται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό, με τελική εκκαθάριση στον τελευταίο εκκαθαριστικό λογαριασμό του ετήσιου κύκλου. Για παράδειγμα ο ενεργειακός συμψηφισμός για έναν οικιακό αυτοπαραγωγό διενεργείται ανά 4 μήνες και η τελική εκκαθάριση πραγματοποιείται στον τρίτο εκκαθαριστικό λογαριασμό του ετήσιου κύκλου.

- Σε περίπτωση πλεονάζουσας παραγόμενης ενέργειας από το φ/β σύστημα μετά την ετήσια εκκαθάριση, αυτή δεν αποζημιώνεται, δηλαδή θεωρείται χαμένη ενέργεια για τον αυτοπαραγωγό.

- Η Σύμβαση Συμψηφισμού που υπογράφεται μεταξύ του Προμηθευτή και του Αυτοπαραγωγού έχει διάρκεια ισχύος 25 έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φ/β συστήματος.

- Τα φ/β συστήματα μπορούν να εγκαθίστανται επί κτιρίων ή επί εδάφους, ή άλλων κατασκευών, περιλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενούς τομέα (αγροτικές αποθήκες, κτηνοτροφικές μονάδες, κλπ) σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.  

Όροι και Προϋποθέσεις

- Δικαίωμα εγκατάστασης έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη), και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί το φ/β σύστημα, είτε έχουν την νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.

- Το φ/β σύστημα αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με έναν μετρητή κατανάλωσης, δηλαδή με τον μετρητή της εγκατάστασης κατανάλωσης την οποία τροφοδοτεί.

- Το φ/β σύστημα εγκαθίσταται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης προς την οποία αντιστοιχίζεται (δεν είναι επιτρεπτός ο συμψηφισμός με καταναλώσεις του ιδίου φυσικού ή νομικού προσώπου σε άλλες θέσεις εγκατάστασης).  

Πως καθορίζεται η βέλτιστη ισχύς ενός φ/β συστήματος αυτοπαραγωγής με Net Metering; 

Ο υπολογισμός της ονομαστικής ισχύος του φ/β συστήματος βασίζεται στην ετήσια κατανάλωση της εγκατάστασης στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί. Δεδομένου ότι ο ενεργειακός συμψηφισμός διενεργείται σε ετήσια βάση και τυχόν πλεόνασμα ενέργειας μετά τον ετήσιο συμψηφισμό δεν αποζημιώνεται (σύμφωνα με την ισχύουσα Υ.Α.), η μέση ετήσια παραγώμενη από το φ/β σύστημα ενέργεια δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την συνολική ετήσια κατανάλωση.

Για παράδειγμα η εγκατεστημένη ισχύς φ/β συστήματος για αυτοπαραγωγό της κεντρικής ή νότιας Ελλάδας με ετήσια κατανάλωση 15.000 kWh δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 kWp (υποθέτωντας ότι τα φ/β πλαίσια τοποθετούνται με βέλτιστη κλίση και προσανατολισμό).  

Οικονομικό όφελος και απόσβεση επένδυσης

Το οικονομικό όφελος και η απόσβεση μιας επένδυσης σε αυτοπαραγωγή από φ/β συστήματα με net metering εξαρτάται αφενός από τις χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας με τις οποίες επιβαρύνεται ο καταναλωτής, σύμφωνα με το τιμολόγιο στο οποίο υπάγεται η εγκατάσταση, και αφετέρου από τα τεχνικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά του φ/β συστήματος.

Ενδεικτικά, στην περίπτωση οικιακού τιμολογίου (Γ1) με ετήσια κατανάλωση 6.200kWh, η εγκατάσταση φ/β συστήματος ονομαστικής ισχύος 4 kW αποφέρει μέσο ετήσιο όφελος 1.150 €, ενώ η περίοδος απόσβεσης της επένδυσης είναι 6,5 έτη.

Δείτε εδώ την αναλυτική παρουσιάση των δεδομένων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων του ανωτέρω παραδείγματος.  

Διαδικασία αδειοδότησης και δικαιολογητικά

Η διαδικασία σύνδεσης φ/β συστήματος από αυτοπαραγωγό με ενεργειακό συμψηφισμό ολοκληρώνεται σε περίπου 3 μήνες και περιλαμβάνει τα εξής βήματα:
 
  • Αίτηση Σύνδεσης στην αρμόδια Περιοχή του ΔΕΔΔΗΕ.
  • Έγγραφη διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ προς τον ενδιαφέρομενο.
  • Αίτηση κατάρτισης της Σύμβασης Σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ.
  • Υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης με ταυτόχρονη καταβολή της σχετικής       δαπάνης στον ΔΕΔΔΗΕ.
  • Κατασκευή των Έργων Σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ.
  • Αίτηση κατάρτισης της Σύμβασης Συμψηφισμού προς τον Προμηθευτή     ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Υπογραφή της Σύμβασης Συμψηφισμού.
  • Αίτηση Ενεργοποίησης της σύνδεσης στην Περιοχή.
  • Ενεργοποίηση της σύνδεσης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύνδεσης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κάντε κλικ εδώ.