Η Plasis Ενεργειακή προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδειοδότησης, χρηματόδοτησης και κατασκευής φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικιακές και επαγγελματικές στέγες.

Με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β’ 1079/04.06.2009) καθώς και την συμπλήρωσή της (ΦΕΚ Β’ 1557/22.09.2010) καθορίστηκε το Ειδικό Πρόγραμμα ανάπτυξης Φ/Β συστημάτων σε κτιριακές εγκατάστασεις μέχρι και 10kWp για όλη την Επικράτεια. Με το πρόγραμμα αυτό και βάσει της τελευταίας Υπουργικής Απόφασης «Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» (ΦΕΚ Β’ 2317/10.08.12), συνεχίζονται να δίνονται κίνητρα με τη μορφή ενίσχυσης της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας, ώστε ο οικιακός καταναλωτής ή μία μικρή επιχείρηση να κάνουν απόσβεση του συστήματος που εγκατέστησαν και να έχουν ένα λογικό κέρδος για τις υπηρεσίες (ενεργειακές και περιβαλλοντικές) που παρέχουν στο δίκτυο.

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες και φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες που κατατάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις (<2 εκ. ευρώ ετήσιο τζίρο και <10 άτομα προσωπικό), τα οποία έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος έως 10kWp. Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν επίσης τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι:

 1. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει στην κυριότητά του τον χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί το Φ/Β σύστημα
 2. Να υπάρχει μετρητής ΔΕΗ στο όνομα του ενδιαφερομένου
 3. Να υπάρχει εγκατεστημένος ηλιακός θερμοσίφωνας ή γενικά μέρος των θερμικών αναγκών του ακινήτου για ζεστό νερό χρήσης να καλύπτεται με χρήση ανενεώσιμων πηγών ενέργειας, όταν το ακίνητο χρησιμοποιείται για κατοικία.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες/δώματα  έχει διπλό χαρακτήρα: α) αυτόν της επένδυσης και β) αυτόν της καλλιέργειας και ενίσχυσης της οικολογικής συνείδησης των πολιτών. Αξίζει ιδιαίτερα να αντιμετωπιστεί ως επενδυτική πρόταση από τους πολίτες που έχουν ακίνητο στην κυριότητά τους λόγων πέντε ισχυρών παραγόντων:

 1. Της υψηλής ηλιοφάνειας της Ελλάδας που εξασφαλίζει εισόδημα κατά μέσο όρο 3.800€ για Φ/Β σύστημα ισχύος 10kWp.
 2. Της τιμής πώλησης του ρεύματος προς τη ΔΕΗ προς 0,23875€/kWh*.
 3. Του αφορολόγητου εισοδήματος που προκύπτει από την πώληση του ρεύματος στη ΔΕΗ.
 4. Της 25ετούς σύμβασης με τη ΔΕΗ
 5. Της δυνατότητας χρηματοδότησης έως και 100% του ποσού της επένδυσης μέσω Τραπεζών

* Η τιμή πώλησης ορίζεται σε 0,23875€/kWh για τις Συμβάσεις Συμψηφισμού που θα συναφθούν έως τον Αύγουστο του 2013. Η τιμή μειώνεται κατά 4,71% κάθε εξάμηνο για τις νέες Συμβάσεις Συμψηφισμού έως τον Αύγουστο του έτους 2018(ΦΕΚ Β’ 2317/10.08.2012).

Για την υποβολή αίτησης για εγκατάσταση νέου Φ/Β σταθμού ισχύος μέχρι και 10kWp στο δώμα ή στη στέγη νομίμως υφιστάμενου κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων στεγάστρων, βεραντών, προσόψεων και σκιάστρων και προκειμένου η αίτηση αυτή να κριθεί άξια αξιολόγησης από τη ΔΕΗ απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (για τον μετρητή κατανάλωσης του ακινήτου ή των κοινόχρηστων μέσω του οποίου θα διενεργείται ο οικονομικός συμψηφισμός).
 2. Α) Ταυτότητα ιδιοκτήτη, ΑΦΜ και ΔΟΥ (για Φυσικά πρόσωπα) Β) Καταστατικό εταιρίας, ΦΕΚ σύστασης και εκπροσώπησης για ΕΠΕ ή ΑΕ, Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την οικεία ΔΟΥ (για Νομικά πρόσωπα)
 3. Οικοδομική άδεια κτιρίου
 4. Κάτοψη δώματος από τα σχέδια της οικοδομικής άδειας
 5. Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα (χάρτης 1:5.000, συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ’87) της θέσης εγκατάστασης (προκειμένου για κτιριακές εγκαταστάσεις εκτός σχεδίου πόλεως)
 6. Αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης του χώρου εγκατάστασης, κατά περίπτωση ως ακολούθως:
  • Για εγκατάσταση του συστήματος σε ιδιόκτητο χώρο από τον κύριο του χώρου αυτού:
   Τίτλος κυριότητας (αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης και πιστοποιητικού μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο)
  • Για εγκατάσταση του συστήματος σε ιδιόκτητο χώρο από άλλον, πλην του ιδιοκτήτη, κύριο οριζόντιας ιδιοκτησίας στο ίδιο κτίριο:
   Τίτλος κυριότητας ως ανωτέρω και έγγραφη συμφωνία του κυρίου του χώρου εγκατάστασης για την παραχώρησή του σε άλλο κύριο οριζόντιας ιδιοκτησίας του ίδιου κτιρίου, με ιδία ευθύνη των υπογραφόντων
  • Για εγκατάσταση του συστήματος σε κοινόχρηστο χώρο είτε από το σύνολο των κυρίων οριζοντίων   ιδιοκτησιών του κτιρίου, είτε από έναν εκ των κυρίων οριζοντίων ιδιοκτησιών, μετά από παραχώρηση του χώρου αυτού:
   Πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή έγγραφη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου με ευθύνη του διαχειριστή ή του κυρίου οριζόντιας ιδιοκτησίας που θα εγκαταστήσει το σύστημα αντίστοιχα
  • Το δικαίωμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος σε κτίριο ιδιοκτησίας Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τη χρήση του οποίου έχει αναλάβει διαχειριστής (π.χ. σχολική επιτροπή), παρέχεται στο διαχειριστή, μετά από συνέναιση του κυρίου το κτιρίου
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο αιτών δηλώνει ότι:
  • Το έργο της εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος δεν έχει ενταχθεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα χρηματοδότησης
  • Μέρος των θερμικών αναγκών σε ζεστό νερό του κτιρίου επί του οποίου εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα καλύπτεται με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (με αναφορά στον τρόπο κάλυψης, όπως ηλιακός θερμοσίφωνας, ηλιοθερμικά, βιομάζα κλπ) μόνο για την περίπτωση που ο συμψηφισμός γίνεται με μετρητή ιδιόκτητης κατοικίας
  • Κατατάσσεται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές καθορίζονται από την Ε.Ε. μόνο προκειμένου για φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες
  • Όλοι ανεξαιρέτως οι συνιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών του κτιρίου έχουν υπογράφει το πρακτικό της γενικής συνέλευσης ή έχουν εγγράφως συμφωνήσει για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος
  • Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται με την αίτηση είναι αληθή

 

 • Κρίσιμο μέγεθος για τον υπολογισμό των βασικών οικονομοτεχνικών δεικτών της επένδυσης είναι η ποσότητα ηλιακής ενέργειας που προσπίπτει στα Φ/Β πλαίσια. Από τον χάρτη ηλιακής ακτινοβολίας, όπως φαίνεται παραπάνω, προκύπτει ότι μια μέση τιμή για την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια ανά εγκατεστημένο kWp ανά έτος στη Ηπειρωτική Ελλάδα είναι 1.300kWh/kWp/έτος και 1.500 kWh/kWp/έτος στην περιφέρεια της Κρήτης. Μετρήσεις από συνδεδεμένους σταθμούς σε όλη την επικράτεια δείχνουν ότι οι θεωρητικές αυτές τιμές για την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια είναι συντηρητικές και οι πραγματικές μετρήσεις δείχνουν την ηλεκτρική ενέργεια να έχει αγγίξει τις 1.400 kWh/kWp ανά έτος για εγκαταστάσεις με σταθερή βάση στήριξης στην Ηπειρωτική Ελλάδα ενώ στην περιφέρεια της Κρήτης τις 1.600 kWh/kWp ανά έτος.
 • Γνωρίζοντας την ετήσια ενεργειακή απόδοση του Φ/Β συστήματος μπορούν να υπολογιστούν τα έσοδα του επενδυτή από τη ΔΕΗ. Η παραγόμενη ενέργεια αγοράζεται από τη ΔΕΗ με τιμή 0,23875€/kWh*, η οποία είναι κλειδωμένη για 25 έτη και αναπροσαρμόζεται αυξητικά κατά 25% του ετησίου δείκτη καταναλωτή (πληθωρισμού). Χρησιμοποιώντας την τιμή πώλησης και την ετήσια ενεργειακή απόδοση, τα έσοδα ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 3.800€ ετησίως.

* Η τιμή πώλησης ορίζεται σε 0,23875€/kWh για τις Συμβάσεις Συμψηφισμού που θα συναφθούν έως τον Αύγουστο του 2013. Η τιμή μειώνεται κατά 4,71% κάθε εξάμηνο για τις νέες Συμβάσεις Συμψηφισμού έως 31.08.13(ΦΕΚ Β’ 2317/10.08.2012).

 

 

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις Για Τα Φ/Β Συστήματα σε κτίρια

 

Που μπορεί να εγκατασταθεί το Φ/Β σύστημα;

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ισχύος μέχρι 10kW σε κτιριακές εγκαταστάσεις και κυρίως σε δώματα και στέγες κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων  των στεγάστρων βεραντών κτιρίων που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλη την Επικράτεια. 

Ποιος μπορεί να εγκαταστήσει Φ/Β σύστημα;

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα των Φ/Β συστημάτων έχουν φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες και φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες που κατατάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τα οποία έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί το Φ/Β σύστημα.

Για την περίπτωση  Φ/Β συστήματος σε στο χώρο του κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάστασηενός και μόνον Φ/Β συστήματος. Δικαίωμα έντα- ξης στο πρόγραμμα  στην περίπτωση  αυτή έχουν μόνον οι κύριοι των οριζόντιων  ιδιοκτησιών  που εκπροσωπούνται  από το διαχειριστή ή έναν εκ των κυρίων των οριζόντιων ιδιοκτησιών μετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες. Αναγκαία προϋπόθεση  είναι να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου, με ευθύνη των ενδιαφερομένων.

Ποιες οι βασικές προϋποθέσεις για την εγκατάσταση Φ/Β συστήματος;

Απαραίτητη προϋπόθεση  είναι η ύπαρξη ενεργής παροχής  ρεύματος στο όνομα του κυρίου του Φ/Β συστήματος  στο  κτίριο  όπου εγκαθίσταται.  Επιπλέον, μέρος των θερμικών αναγκών σε ζεστό νερό της ιδιοκτησίας του κυρίου που εγκαθίσταται το Φ/Β σύστημα πρέπει να καλύπτεται από χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο χώρο που εγκαθίσταται το σύστημα (π.χ. ύπαρξη ηλιακού θερμοσίφωνα, ηλιοθερμικών).

Τα φωτοβολταϊκά είναι ασφαλή για την υγεία μας;

Οι φωτοβολταϊκοί  συλλέκτες  πυριτίου είναι κατασκευασμένοι από τα πιο καθαρά και πλήρως ανακυκλώσιμα υλικά (πυρίτιο, γυαλί, αλουμίνιο, ασήμι). Παράγουν  την πιο καθαρή μορφή ενέργειας χωρίς υποπροϊόντα, χωρίς καύσιμα και χωρίς ηχορύπανση. Δεν εκπέμπουν ακτινοβολία βλαβερή για την ανθρώπινη υγεία.

Ποια η διάρκεια της σύμβασης συμψηφισμού του Φ/Β συστήματος;

Η σύμβαση συμψηφισμού που υπογράφεται μεταξύ του Προμηθευτή και του κυρίου του Φ/Β συστήματος έχει διάρκεια ισχύος 25 έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του Φ/Β συστήματος.

Πότε λύεται η σύμβαση συμψηφισμού;

Η Σύμβαση Συμψηφισμού  λύεται αυτοδικαίως  με την παρέλευση  του διαστήματος των 25 ετών. Σε περίπτωση που ο κύριος του Φ/Β συστήματος αλλάξει προμηθευτή  τότε λύεται η σύμβαση αυτοδικαίως και συνάπτεται νέα σύμβαση συμψηφισμού για το υπολειπόμενο εκ των 25 ετών διάστημα. Τυχόν λύση της Σύμβασης Προμήθειας επιφέρει αυτοδικαίως και τη λύση  της  Σύμβασης  Συμψηφισμού.

Ο Προμηθευτής δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση Συμψηφισμού στην περίπτωση που ο κύριος του Φ/Β συστήματος δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση Συμψηφισμού, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησής του και άπρακτης παρέλευσης προθεσμίας 15 ημερών (περίοδος αποκατάστασης).

Ο κύριος του Φ/Β συστήματος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση Συμψηφισμού χωρίς την επίκληση κάποιου σπουδαίου λόγου, κατόπιν υποβολής σχετικού εγγράφου, εντός διαστήματος 15 ημερών από την επίδοση του εγγράφου.

Πως γίνεται ο λογιστικός συμψηφισμός της αξίας της παραγόμενης  – πωλούμενης ενέργειας από το Φ/Β σύστημα;

Η πίστωση από την παραγόμενη ενέργεια Φ/Β συστήματος  εμφανίζεται  στο λογαριασμό  ρεύματος του κυρίου του Φ/Β συστήματος. Ουσιαστικά ο λογαριασμός ρεύματος επέχει θέση τιμολογίου αγοράς.

Το ποσό αυτό της πίστωσης συμψηφίζεται με τις χρεώσεις που προκύπτουν  από τη Σύμβαση Προμήθειας  ηλεκτρικού  ρεύματος  με τη ΔΕΗ. Στην περίπτωση  που ο συνολικός λογαριασμός ρεύματος είναι πιστωτικός, τότε το ποσό πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του κυρίου του Φ/Β συστήματος στην ημερομηνία  λήξης  του λογαριασμού ρεύματος.

Ποια η παραγόμενη ενέργεια  από το Φ/Β σύστημα;

Ως παραγόμενη ενέργεια από το Φ/Β σύστημα θεωρείται η παραγόμενη ενέργεια, μείον της μικρής απορροφούμενης  ενέργειας για ίδια κατανάλωση από το inverter τη νύχτα και τυχόν συνοδευτικό εξοπλισμό (πχ. κάμερα, συναγερμός). Για το λόγο αυτό ο μετρητής του Φ/Β συστήματος είναι διπλής εγγραφής  (μέτρηση παραγόμενης ενέργειας από το Φ/Β σύστημα – μέτρηση καταναλισκόμενης ενέργειας).

Πότε γίνεται η καταμέτρηση της παραγόμενης ενέργειας από το Φ/Β σύστημα;

Η καταμέτρηση της παραγόμενης ενέργειας από το Φ/Β σύστημα πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τη καταμέτρηση της παροχής  ρεύματος, δηλ. εφαρμόζεται ο ίδιος κύκλος καταμέτρησης με αυτόν της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Στην περίπτωση  που δεν καταστεί δυνατή η λήψη ένδειξης κατά την ημερομηνία της προγραμματισμένης καταμέτρησης τότε η εκκαθάριση της παραγόμενης ενέργειας από το Φ/Β σύστημα θα γίνεται στην ημερομηνία της επόμενης ημερομηνίας προγραμματισμένης καταμέτρησης.

Ποια η τιμή της παραγόμενης  ενέργειας από το Φ/Β σύστημα;

Η τιμή της παραγόμενης  ενέργειας  από το Φ/Β σύστημα ορίζεται  σε 0,23875€/kWh για τις συμβάσεις συμψηφισμού που συνάπτονται μέχρι τον Αύγουστο του έτους 2013. Η τιμή μειώνεται κατά 4,71% κάθε εξάμηνο για τις συμβάσεις συμψηφισμού που συνάπτονται το διάστημα 1.08.2013 μέχρι και 01.08.2018.

Στην περίπτωση  που η ενεργοποίηση  της σύνδεσης του Φ/Β συστήματος γίνει μετά την παρέλευση 6 μηνών από τη σύναψη συμψηφισμού, τότε ως τιμή αναφοράς θα λαμβάνεται η τιμή που αντιστοιχεί στο εξάμηνο που πραγματοποιείται η ενεργοποίηση της σύνδεσης του συστήματος.

Κάποιος έχει  το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης της ταράτσας. Μπορεί να εγκαταστήσει μόνος του το σύστημα;

Ναι, αν δεν απαγορεύεται από ρητή διάταξη του κανονισμού.  Στην περίπτωση  αυτή το σύστημα θα συνδέεται με τον μετρητή (ρολόι) της ΔΕΗ της κατοικίας του και τα έσοδα θα εισπράττονται από τον ίδιο.

Τι χώρος  απαιτείται;

Η ισχύς του κάθε ΦΒ panel ποικίλει ανάλογα με τον τύπο, τη μάρκα,  το κόστος  και την επιφάνεια του. Σε γενικές  γραμμές  για κάθε 1 KW  που θα εγκατασταθεί σε σκεπή θα απαιτηθούν περίπου 5 με 6 panels και θα καταλάβουν επιφάνεια 7-10τ.μ., ενώ στη περίπτωση της ταράτσας λόγω σκιάσεων που δημιουργούν  τα ίδια τα panels,  θα απαιτηθεί σχεδόν η διπλάσια επιφάνεια, δηλαδή περίπου 12- 15τ.μ. για κάθε κιλοβάτ (KW).

Υπάρχει κίνδυνος για τη στέγη, την ταράτσα; Πρέπει να τρυπηθεί η στέγη για την εγκατάσταση; Πόσο βαριά είναι τα ΦΒ;

Το βάρος  του κάθε πλαισίου εξαρτάται από το μέγεθός του και την κατασκευή  του. Το κάθε πλαίσιο ενδεικτικά ζυγίζει 15 κιλά. Αν συνυπολογίσουμε ότι κάθε πλαίσιο καταλαμβάνει επιφάνεια 1,5τ.μ δεν τίθεται θέμα βάρους για τις περισσότερες στέγες και σκεπές. Οι περισσότεροι κατασκευαστές φ/β πλαισίων διαθέτουν έντυπα που αναγράφονται όλες οι προδιαγραφές των πλαισίων τους, όπως διαστάσεις, βάρος, ισχύς κτλ. Στις σκεπές  συγκρατούνται με ειδικές βάσεις στήριξης που δεν απαιτούν διάτρηση των κεραμιδιών  ενώ υπάρχουν ειδικές βάσεις στήριξης και ειδικά μονωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται και στις ταράτσες.